Algemene Voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN JAN VAN DER LEEK B.V. 

 HANDELEND ONDER DE NAAM VOORKAPPERS.NL (versie 2018/12) Afdeling I. Bepalingen die van toepassing zijn op alle overeenkomsten 


1. Definities 

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Verkoper: Jan van der Leek B.V. gevestigd te (1627 LE) Hoorn aan de Atoomweg 5, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36009047, handelend onder de naam Voorkappers.nl;

b. Koper: Iedere derde met wie Verkoper een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Verkoper een aanbieding doet; 

b1. zakelijke Koper: de Koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

b2: consument: de Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

c. overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen Verkoper en consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem van verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Verkoper en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand; 

d. (af)levering: feitelijke aanbieding aan de Koper, al dan niet aan diens huis/bedrijf, van de overeengekomen producten; 


2. Toepasselijkheid 

2.1 Alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten worden gedaan onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.2 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij de offerte of aanbieding anders vermeldt. Verkoper kan vrijblijvende offertes herroepen binnen 2 (twee) werkdagen nadat de acceptatie van het aanbod Verkoper heeft bereikt. 

2.3 De overeenkomst komt slechts tot stand, indien de acceptatie van het aanbod Verkoper heeft bereikt. Uit deze acceptatie moet blijken dat Koper zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene leveringsvoorwaarden en dat hij, zonodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen algemene voorwaarden. 

2.4 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte/aanbieding worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Verkoper aan Koper bericht heeft met deze afwijking van de offerte/aanbieiding in te stemmen. 

2.5 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Koper en Verkoper zijn overeengekomen. 


3. Prijzen 

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen van Verkoper:

- vermeld in Euro’s; 

- gebaseerd op de tijdens de offerte geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;

- gebaseerd op levering “franco huis/bedrijf”; 

- exclusief BTW voor zakelijke klanten, inclusief BTW voor consumenten, inclusief invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; 

- exclusief eventuele kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering. 

3.2 Indien binnen drie maanden na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst maar vóór de aflevering een wijziging in de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. 

3.3 Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van de Koper en mogen door Verkoper aan Koper worden doorberekend. In dat geval heeft de Koper de mogelijkheid om hetzij de overeenkomst te annuleren onder de in artikel 11 genoemde voorwaarden, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs. 


4. (Af)levering, leveringstijden, risico 

4.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de aflevering wordt verricht. De levertijd is vermoedelijk tenzij uitdrukkelijk een vaste levertijd is overeengekomen.

4.2 Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Verkoper door Koper schriftelijk een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van vier weken. 

4.3 Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen of vermoedelijke levertijd is Verkoper niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade als bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden. 

4.4 Tenzij anders overeengekomen geschiedt aflevering franco huis/bedrijf. Indien (af)levering op de afgesproken dag door of vanwege Koper niet mogelijk is, is Koper op eerste verzoek van Verkoper verplicht bij de nieuwe (af)levering de additionele transportkosten te voldoen. 

4.5 Het risico voor zaken gaat over op het moment van aflevering, óók indien de eigendom op een ander tijdstip overgaat. 

4.6 Verkoper is gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van Koper te vorderen. Totdat Koper voldoende zekerheid voor betaling heeft verschaft, is Verkoper gerechtigd de aflevering of nakoming op te schorten. Koper is aansprakelijk voor de door Verkoper door deze vertraagde aflevering/nakoming te lijden schade. 

4.7 Verkoper is steeds gerechtigd onder rembours te leveren. Verkoper zal de levering onder rembours vooraf bij Koper aankondigen. 

4.8 Verkoper behoudt zich het recht voor de zaken in deelpartijen te leveren. 


5. Inspectie en reclame 

5.1 Koper is verplicht de afgeleverde zaken onmiddellijk en nauwkeurig te (doen) inspecteren.

5.2 Koper dient bij aflevering een afleveringsbewijs te ondertekenen. 

5.3 Als bij aflevering van zaken gebreken (in de zin van kwaliteit, hoeveelheden, maatverschillen) worden geconstateerd, dient door Koper op het ontvangstbewijs aantekening daarvan te worden gesteld. Bovendien dient door Koper binnen 5 (vijf) werkdagen na aflevering aan Verkoper hiervan schriftelijk melding te worden gedaan, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt de gekochte zaken zonder gebreken te hebben ontvangen en/of opgeleverd gekregen. 

5.4 Niet-zichtbare gebreken die redelijkerwijze niet binnen de in lid 5.3 gestelde termijn geconstateerd konden worden, dienen binnen 14 (veertien) dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na aflevering van de zaken, schriftelijk aan Verkoper te zijn gemeld. 

5.5 Indien geen reclame heeft plaatsgevonden binnen de in de artikelen 5.3 en 5.4 vermelde termijnen heeft Verkoper het recht de klacht niet meer in behandeling te nemen. Koper heeft ter zake geen aanspraak meer jegens Verkoper.

5.6 Reclames geven aan Koper niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten. 5.7 Koper moet Verkoper - voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet later dan 20 (twintig) werkdagen na de reclame - in de gelegenheid stellen gebreken aan de hand van geleverde zaken in originele staat en originele verpakking vast te (laten) stellen. 

5.8 Indien Koper de zaken geheel of gedeeltelijk heeft verwerkt, bewerkt of doorgeleverd is ieder recht op schadevergoeding of reclame vervallen. 

5.9 Indien Verkoper een reclame gegrond bevindt, zal Verkoper te zijner keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken zaken betalen, hetzij de betrokken zaken gratis vervangen. Tot meerdere schadevergoeding is Verkoper niet verplicht. 


6. Garantie 

6.1 Verkoper verbindt zich jegens Koper de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) overeenkomst is omschreven. Verkoper staat er jegens Koper voor in dat de zaken bij aflevering die eigenschappen bezitten die Koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit bijzonder gebruik door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien of afgesproken. 

6.2 Deze garantie geldt niet voor gebreken welke het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of onoordeelkundige behandeling daarvan of onvoldoende zorg daarvoor. 

6.3 Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, hoeveelheid, afmetingen of kwaliteit, die uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, sluiten het recht op garantie en/of schadevergoeding uit. 

6.4 Indien genoegzaam is aangetoond dat de zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, en onverminderd het elders in deze voorwaarden of de overeenkomst bepaalde, heeft Verkoper de keuze tussen hetzij herstel, hetzij vervanging van de ondeugdelijke zaken, waarbij Verkoper voldoende in de gelegenheid wordt gesteld het herstel of de vervanging uit te kunnen voeren. 

7 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

7.1 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper of haar leidinggevend personeel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de geleverde zaken ter zake waarvan de contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid van Verkoper is ontstaan, dan wel, indien en voor zover Verkoper verzekerd is tegen de gevolgen van de betreffende schadeveroorzakende gebeurtenis, tot maximaal het bedrag dat Verkoper van haar verzekeraar uitgekeerd krijgt. 

7.2 Verkoper is jegens Koper niet aansprakelijk, uit welke hoofde dan ook, voor andere schade dan de directe schade. Onder directe schade is uitsluitend begrepen: schade aan de geleverde zaken, schade aan eigendommen van de Koper en personenschade. 

7.3 Koper vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken van derden ter zake van door Verkoper aan Koper geleverde zaken, waardoor die derden schade mochten hebben geleden, ongeacht de oorzaak of tijdstip van ontstaan. 


8. Betaling 

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen contant bij af- of oplevering van de zaken te geschieden. Bij overeengekomen niet-contante betaling dient de verschuldigde koopprijs binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te worden voldaan. Koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde vordering in mindering te brengen of op te schorten dan wel te verrekenen, behoudens toestemming van Verkoper. 

8.2 Bij gebreke van tijdige betaling is Koper zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hij over het factuurbedrag of het niet-betaalde gedeelte daarvan een rente verschuldigd zijn ter hoogte van 1,5 % per maand of zoveel meer als de wettelijke (handels)rente bedraagt over het achterstallige bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling verschuldigd is. Een gedeelte van een maand geldt hierbij als een volle maand. 

8.3 Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend 

vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. 

8.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet-betaalde factuur (zoals aanmaningskosten, kosten van een in te schakelen deurwaarder of advocaat), zijn volledig voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 160,00 excl. btw per factuur. 

8.5 Bij gebreke van tijdige betaling is Verkoper bevoegd de verdere uitvoering van alle met Koper lopende overeenkomsten te ontbinden of op te schorten tot die betaling is geschied en zal Verkoper voor de verdere levering contante betaling kunnen eisen. 


9. Eigendomsvoorbehoud 

9.1 De eigendom van de door Verkoper geleverde zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas over op Koper, nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan Verkoper verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Onverminderd het eigendomsvoorbehoud komen de zaken vanaf de vorenbedoelde feitelijke aflevering voor risico van Koper. 9.2 Zonder toestemming van Verkoper is Koper, zolang volledige betaling niet heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan derden te verhuren, in gebruik te geven of de eigendom daarvan over te dragen anders dan: 

- in de normale bedrijfsuitoefening van Koper tot aan de datum van zijn faillissement, of - overeenkomstig de normale bestemming van de zaken. 

9.3 Indien Koper niet of niet tijdig aan één of meer van zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de geleverde zaken als eigenaar, naar haar keuze tijdelijk of definitief terug te nemen. Koper machtigt Verkoper hierbij om het terrein en/of het perceel waar de zaken zich bevinden te betreden teneinde deze zaken te kunnen terugnemen. Koper dient daartoe Verkoper per omgaande telefonisch mededeling te doen van aanspraken of pogingen van derden om onder Verkopers eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en dient dit terstond per telefax of e-mail aan Verkoper te bevestigen. 


10. Overmacht 

10.1 Indien Verkoper als gevolg van overmacht niet op tijd de zaken kan (af)leveren, heeft hij het recht de levering op te schorten. In dat geval is Koper niet gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding.

10.2 Indien door overmacht van Verkoper de (af)levering meer dan 2 (twee) maanden vertraagd wordt, zijn zowel Verkoper als Koper bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval heeft Verkoper slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. Koper heeft in dat geval generlei aanspraak op schadevergoeding. 

10.3 Indien de overmacht van Verkoper intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft Koper, indien de resterende (af)levering met meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopprijs te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Verkoper terug te zenden voor rekening en risico van Koper, indien Koper kan aantonen dat het reeds geleverde gedeelte van zaken door Koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken. 

10.4 Van overmacht aan de zijde van Verkoper is in ieder geval sprake, indien Verkoper na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan, te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, onverwachte of langdurige ziekte van personeel, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Verkoper als bij derden, van wie Verkoper de benodigde materialen dan wel grondstoffen of producten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, bedrijfsstoringen al dan niet bij leveranciers, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Verkoper ontstaan. 


11 Annulering en retourneming 

11.1 Bij annulering van de overeenkomst door Koper is hij aan Verkoper schadevergoeding verschuldigd van 10% van hetgeen hij bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 25%, indien de annulering van een overeenkomst door Koper geschiedt, terwijl Koper al ervan in kennis is gesteld dat de aflevering - of een deel ervan indien het een deellevering betreft - kan plaatsvinden. 

11.2 De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Verkoper aannemelijk kan maken dat zijn schade groter is, in welk geval zij tevens aanspraak kan maken op betaling van het meerdere. 

11.3 Afgeleverde zaken kunnen door Verkoper uitsluitend retour worden genomen indien deze onbeschadigd, onbewerkt en in de originele, ongeopende verpakking aan haar worden teruggestuurd. De waarde van de retour gezonden zaken zal aan Koper worden vergoed, onder aftrek en inhouding van 25% waardevermindering. 

11.4 Indien Koper van de mogelijkheid tot retourneming of annulering gebruik wenst te maken, dient hij de retour te nemen materialen bij Verkoper af te leveren. 


12. Verzuim en ontbinding 

12.1 De overeenkomst kan door Verkoper in ieder geval worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop Koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. 

12.2 Door ontbinding worden de vordering van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor de uit dien hoofde door Verkoper geleden schade. 


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

13.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Indien tussen Verkoper en Koper een geschil ontstaat, en zij in onderling overleg niet tot een oplossing komen, is de rechtbank in het arrondissement Noord-Holland bij uitsluiting bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij Verkoper ervoor kiest het geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet bevoegde rechtbank. Indien Koper een consument is dan heeft Koper, binnen één maand nadat Verkoper schriftelijk heeft aangekondigd het geschil aan de rechtbank in het arrondissement Noord-Holland voor te zullen leggen, het recht te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. 


Afdeling II. Bepalingen die tevens van toepassing zijn op ‘koop op afstand’ 


Artikel 14. Overeenkomst op afstand met consument 

14.1 De bepalingen van deze afdeling zijn uitsluitend van toepassing op elke offerte/aanbieding van Verkoper, waarmee beoogd wordt een overeenkomst op afstand met een consument tot stand te brengen, en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Verkoper en consument. 

14.2 De bepalingen van deze afdeling en die van afdeling I zijn naast elkaar van toepassing. In het geval van tegenstrijdigheid zijn de bepalingen van deze afdeling van toepassing. 


Artikel 15. Aanbod 

15.1 Indien een aanbod van Verkoper een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

15.2 Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden zaken en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door consument mogelijk te maken. Als Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden zaken en/of diensten, tenzij natuurproducten worden aangeboden. Ieder individueel natuurproduct heeft, als gevolg van haar natuurlijke karakter, unieke kenmerken, waaronder kleur, structuur en vorm, zodat de afgebeelde zaken kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde zaken. Een dergelijke afwijking levert geen tekortkoming van Verkoper op. 

15.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in een aanbod binden Verkoper niet. 

15.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor consument duidelijk is wat de voornaamste rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 


Artikel 16. Bevestiging 

Indien consument de offerte/aanbieding langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Verkoper zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Verkoper is bevestigd, kan consument de overeenkomst ontbinden. 


Artikel 17. Herroepingsrecht 

17.1 Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een zaak gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 

17.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat consument, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen, of: 

a. als consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld: de dag waarop consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zaak heeft ontvangen. Verkoper mag, mits zij consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere zaken met een verschillende levertijd weigeren. 

b. als de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode: de dag waarop consument, of een door hem aangewezen derde, de eerste zaak heeft ontvangen. 

17.3 Consument kan een overeenkomst tot het verrichten van diensten zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 dagen is verstreken na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. 


Artikel 18. Uitsluiting herroepingsrecht 

Consument heeft geen recht van ontbinding bij: 

a. een overeenkomst waarbij de prijs van de zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop Verkoper geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen; 

b. een overeenkomst waarbij consument Verkoper specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van: 

1°. aanvullende dienstverlening waar consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht; 

2°. de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren; 

c. een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien: 

1°. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van consument; en 

2°. consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Verkoper de overeenkomst is nagekomen; 

d. een koopovereenkomst betreffende: 

1°. de levering van volgens specificaties van consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

2°. de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben; 

3°. de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; 

4°. de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken. 


Artikel 19. Verplichtingen tijdens bedenktijd 

19.1 Tijdens de bedenktijd als bedoeld in artikel 17 van deze algemene voorwaarden zal consument zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Hij zal de zaak slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de zaak vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat consument de zaak slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

19.2 Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de zaak die het gevolg is van een manier van omgaan met de zaak die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 


Artikel 20. Uitoefening van herroepingsrecht en kosten daarvan 

20.1 Als consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn als bedoeld in artikel 17 van deze algemene voorwaarden door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Verkoper. Het modelformulier voor herroeping is als bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden opgenomen. 

20.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt consument de zaak terug, of overhandigt hij deze aan (een gemachtigde van) Verkoper. Dit hoeft niet als Verkoper heeft aangeboden de zaak zelf af te halen. Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij de zaak terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.  

20.3 Consument zendt de zaak terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

20.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij consument. 

20.5 Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak. 

20.6 Indien Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is consument aan Verkoper een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Verkoper is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 

20.7 Consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten indien: 

a. Verkoper aan consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 

b. Consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht. 

20.8 Als consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeen komsten van rechtswege ontbonden. 


Artikel 21. Verplichtingen van Verkoper bij herroeping 

21.1 Als Verkoper de melding van herroeping door consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 

21.2 Verkoper vergoedt alle betalingen van consument, inclusief eventuele leveringskosten door Verkoper in rekening gebracht voor de geretourneerde zaak, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop consument hem de herroeping meldt. Tenzij Verkoper aanbiedt de zaak zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij de zaak heeft ontvangen of tot consument aantoont dat hij de zaak heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 

21.3 Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat consument heeft gebruikt, tenzij consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor consument. 

21.4 Als consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 


Artikel 22. Betaling 

22.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 

22.2 Verkoper kan vooruitbetaling van consument verlangen. De vooruitbetaling bedraagt hooguit 50% van de koopprijs. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Bijlage 1 Het modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

a. Aan: 

Voorkappers.nl

Atoomweg 5 

1627 LE Hoorn 

Fax: 0229 – 23 42 74 

E-mail: klantenservice@voorkappers.nl 

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende 

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* 

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* 

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, 

herroept/herroepen* 

c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 

d. [Naam consument(en)] 

e. [Adres consument(en)] 

f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is. 

Terug naar boven